Kế hoạch Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018, nhu cầu, mức độ hài lòng, ý kiến của nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo VTEC

Kế hoạch Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018, nhu cầu, mức độ hài lòng, ý kiến của nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (phieudieutrhocsinhtotnghiepratruong.doc)phieudieutrhocsinhtotnghiepratruong.doc 131 kB2018-11-06 00:42
Download this file (phieukhaosathocsinhtrongtruong.doc)phieukhaosathocsinhtrongtruong.doc 165 kB2018-11-06 00:43
Download this file (phieukhaosatykiencuadoanhnghiep.doc)phieukhaosatykiencuadoanhnghiep.doc 193 kB2018-11-06 00:43

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – KT VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TUYỂN SINH & QHVDN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
KẾ HOẠCH
 

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018, nhu cầu, mức độ hài lòng, ý kiến của nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo

Căn cứ Công văn số: 2919/BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ GD&ĐT về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp;

Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của Trung tâm Tuyển sinh & Quan hệ với doanh nghiệp;

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, Trung tâm Tuyển sinh & QHVDN xây dựng kế hoạch khảo sát sự hài long của HSSV đối với nhà trường, khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018, khảo sát nhu cầu tuyển dụng, mức độ hài lòng, ý kiến của nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, như­ sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018, khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

            - Khảo sát nhu cầu tuyển dụng, đánh giá mức độ hài lòng của các đơn vị đối với sinh viên được nhà trường đào tạo là cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo thông qua việc tuyển dụng nhân sự để điều chỉnh, cải tiến chương trình đào tạo ngày càng chất lượng đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

            Việc khảo sát, báo cáo kết quả phải đảm bảo khách quan, trung thực; thể hiện rõ phương pháp, quy trình điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp, đánh giá mức độ hài lòng của các đơn vị đối với sinh viên được nhà trường đào tạo và minh chứng về việc thực hiện để phục vụ công tác kiểm tra, xác thực thông tin theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động TB&XH.

   II. ĐỐI TƯ­ỢNG KHẢO SÁT

            1. Khảo sát sự hài lòng của HSSV đang học tại trường đối với nhà trường:

+ Sinh viên các ngành hệ cao đẳng: 200 HS

+ Học sinh các lớp trung cấp (hệ 3 năm) và (hệ 2 năm): 600 HS.

2. Điều tra, khảo sát tình hình việc làm của HSSV các ngành đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tốt nghiệp năm 2018, cụ thể:

+ Sinh viên các ngành hệ cao đẳng: 150 HS

+ Học sinh các lớp trung cấp (hệ 3 năm) và (hệ 2 năm): 350 HS.

3. Khảo sát nhu cầu tuyển dụng và mức độ hài lòng của công ty, doanh nghiệp:

            Các cơ quan, công ty, doanh nghiệp có sử dụng sinh viên được đào tạo từ

tr­ường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc: 150 công ty (mỗi công ty khảo sát 10 cán bộ).

4. Ý kiến của nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo thông qua việc tuyển dụng nhân sự: 150 doanh nghiệp mỗi doanh nghiệp tham gia ý kiến 2 chương trình đào tạo

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

TT  Nội dung công việc Thời gian Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả
          1          Lập kế hoạch điều tra khảo sát 17-21/9/2018 TTTS  

Kế

hoạch

          2          Thiết kế các loại biểu mẫu, phiếu điều tra.- Lập dự trù kinh phí để phục vụ điều tra. 17-21/9/2018 TTTS Phòng KHTC Biểu mẫu và dự trù KP
          3          Lập danh sách sinh viên, cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp cần khảo sát (có địa chỉ liên lạc) 17-21/9/2018 TTTS Các khoa Danh sách
          4          Tiến hành điều tra 24/9/2018 - 15/10/2018 Các khoa và TTTS Các đơn vị liên quan Số liệu điều tra
          5          Các khoa tổng hợp phiếu điều tra, tổng hợp số liệu theo mẫu, chuyển toàn bộ kết quả cho TTTS Trước 20/10/2018 Các khoa TTTS Tổng hợp điều tra của khoa
          6          Làm việc với một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động được đào tạo tại trường CĐKTKT Vĩnh Phúc để tìm hiểu và nắm bắt và trao đổi thông tin. 19/9/2018 - 15/10/2018 TTTS Các Công ty, doanh nghiệp

Phiếu khảo sát và Biên

bản tổng hợp

          7          Tổng hợp toàn bộ kết quả điều tra và viết báo cáo tổng kết báo cáo BGH 20 - 25/10/2018 TTTS   Báo cáo
    Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

TRUNG TÂM TS&QHVDN

(Duyệt)  

GIÁM ĐỐC

 

Vũ Đức Hạnh

 

 

 

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982 790 924
Mr. Bình 0989 465 017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988 265 268
Mr. Hải 0963 892 678
Mrs. Thúy 0988 384 555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982 628 428
Mrs Lan 0972 579 533
Mss. Phương 0348 671 196

Lượt truy cập

1440693

      Trang web hiện có: 186 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715